Mandarin(P): gèn, gèng
Mandarin(Z): ㄍㄣˋ, ㄍㄥˋ
Korean(Eum): 긍 [geung]
Korean(H/E): 건널 긍
Japanese(On): こう [kou]
Japanese(Kun): わたる, わたり [wataru, watari]
Cantonese: gang2
Vietnamese: cẳng
------------------------------------------------------------
Definition: extend across, through; from
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [7.4]
Total strokes: 6
Radical:
Frequency: 5
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E99
Big Five: A5E5
JIS X 0208-1990: 4742
KSC 5657-1991: 5966
Cangjie: MBM
Four-corner Code: 1010.6
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10019.050
Kang Xi: 0087.070
CiHai: 73.102
Morohashi: 00265
Dae Jaweon: 0183.120

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (亙, 亘) gèn ㄍㄣˋ 1.窮盡;終極。 《文選‧班固〈典引〉》: “扇遺風, 播芳烈, 久而愈新, 用而不竭, 汪汪乎丕天之大律, 其疇能亙之哉?” 李善 注: “言誰能竟此道。” 《文選‧張衡〈南都賦〉》: “貯水渟洿, 亙望無涯。” 李善 注引《方言》曰: “亙, 竟也。” 唐 韓愈 《伯夷頌》: “若 伯夷 者, 特立獨行, 窮天地, 亙萬世, 而不顧者也。” 2.綿長;綿延。 《文選‧左思〈蜀都賦〉》: “經途所亙, 五千餘里。” 呂向 注: “亙, 長也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:gen4 時間或空間延續不斷。 如: “亙古”、 “橫亙”、 “綿亙數里”。 樂府詩集·卷四十一·相和歌辭十六·南朝宋·鮑照·東武吟行: “密途亙萬里, 寧歲猶七奔。” 窮盡。 文選·張衡·南都賦: “貯水渟洿, 亙望無涯。” 李善·注: “亙, 竟也。” 姓。 如漢代有亙寬。 (又音) ㄍㄥˋgng  拼音: (又音) geng4 之又音。 ㄍㄣˋgn …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — gèn (1) ㄍㄣˋ (2) 同 亘 。 (3) 郑码: BDRS, U: 4E99, GBK: 8183 (4) 笔画数: 6, 部首: 二, 笔顺编号: 125441 …   International standard chinese characters dictionary

 • — <亞>  埡  錏  啞  掗  椏  稏  婭  瘂  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 亙天 — (亙天, 亘天) 1.漫天;連天。 南唐 劉崇遠 《金華子雜編》卷下: “既入其舍, 視之, 不見有火;纔出門外, 望之, 則又光焰亙天。” 《舊唐書‧忠義傳‧張介然》: “虜騎十萬, 所過殺戮, 煙塵亙天, 彌漫數十里。” 宋 洪邁 《夷堅丙志‧林翁要》: “﹝ 翁要 ﹞操舟入海, 舟壞而溺……得一板乘之, 驚濤亙天, 約行百餘里, 隨流入小浦中。” 2.橫貫天空。 《舊唐書‧代宗紀》: “庚午夜, 西北有赤光亙天, 貫紫微。” 《明史‧張居正傳》: “時彗星從東南起, 長亙天。” 清 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 亙代 — (亙代, 亘代) 猶亙古, 自古以來。 明 謝肇淛 《五雜俎‧人部四》: “ 張察 之婦, 授官至御史大夫, 七十之年復嫁, 生二子, 亦亙代之異人也。”亙, 一本作“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 亙古 — (亙古, 亘古) 1.貫穿古代;整個古代。 南朝 宋 鮑照 《河清頌》: “亙古通今, 明鮮晦多。” 明 方孝孺 《鄭府君哀辭》: “德可感人兮亙古如斯。” 2.自古以來;從來。 明 謝肇淛 《五雜俎‧人部一》: “ 王氏 以婦人能之, 尤亙古所無也。” 《紅樓夢》第六八回: “這是他亙古少有一個賢良人, 才這樣待你。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 亙古亙今 — (亙古亙今, 亘古亘今) 貫串古今, 從古至今。 明 王守仁 《傳習錄》卷上: “若解向裏尋求, 見得自己心體, 即無時無處不是此道, 亙古亙今, 無終無始, 更有甚同異?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 亙古未有 — (亙古未有, 亘古未有) 自古至今從未有過。 清 薛福成 《強鄰環伺謹陳愚計疏》: “臣愚以為皇上值亙古未有之奇局, 亦宜恢亙古未有之宏謨。” 陳沂 《參觀奧斯威辛集中營》: “納粹匪徒……建造起他們的亙古未有的殺人工廠。” 楊朔 《三千里江山》第十二段: “在 朝鮮 戰場上, 白天行車自然是亙古未有的事情。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 亙地 — (亙地, 亘地) 1.遍地。 《文選‧顏延之<宋郊祀歌>》: “亙地稱皇, 罄天作主。” 李周翰 注: “亙, 遍也。” 2.地之終極處。 明 顧絳 《龍門》詩: “亙地 黃河 出, 開天此一門。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 亙屏 — (亙屏, 亘屏) 橫亙的屏障。 明 徐弘祖《徐霞客游記‧滇游日記九》: “西山多東突之尖, 東山有亙屏之勢。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.